Cập nhật danh sách những bài viết mới xem tiện trên mobile.